Pasco County Fire Rescue Running Man Challenge!!!!

posted in: Automated | 0

Pasco County Fire Rescue Running Man Challenge!!!!
Pasco firefighters got together to do the running man challenge.

More info @ https://youtu.be/zEz76XPBaBQ